Chevrolet Impala - 2000-2005

Chevrolet Impala 3.4 177 л.с. 4 АКПП
Chevrolet Impala 3.8 204 л.с. 4 АКПП
Chevrolet Impala SS 3.8 245 л.с. 4 АКПП